Kültürel miras sözünden ne anlıyorsunuz?

Bu bölümde inceleyip fikir edineceğiniz metnin sorusu: Kültürel miras sözünden ne anlıyorsunuz? Üzerinde düşününüz.

Her milletin kültür hazineleri vardır. Bu kültürle birikim milletin yaşadığı coğrafyada yerleşik hale gelir. Mesela kültürel unsurlar olarak ilk olarak milletin konuştuğu dili, geçmiş hafızası olarak niteleyeceğimiz tarihi, günlük hayatında uyguladığı ve nesilden nesile aktardığı örf ve adetleri, toplum hayatında önemsenen gelenek ve görenekleri bir milletin kültürel kimliğidir.

Kültürel miras toplumun yaşantısının birikimi sonucu oluşur. Ulusun ana dili başlı başına bu mirasın yaşatılmasında etkin rol oynar. Yazılan eserler, aşıkların okuduğu türküler, halk ozanları, halı, kilim, dini inanışlar her birinde bin bir güzellikte nakış olan el işlemeleri gibi birçok alanda kültürel birikim oluşur. Bunlar dil sayesinde geçmişten geleceğe öğretilerek, anlatılarak veya yazılı eserler aktarılır. Bununla birlikte tarihi yapılar, örneğin müzeler, hanlar, kervansaraylar, camiler, köprüler gibi milletin kültürünü oluşturan bu yapılar da kültürel birikimde önemli rol oynar. Ayrıca o milletin yaşayış tarzı, inançları dokuduğu kilimleri, el sanatları, türküleri gibi pek çok şey kültürün kapsamına girer. Bütün bunlar ileriki nesillere bırakılan kültürel miraslardır.

Kısacası kültürel miras ifadesinden milletin varlık gösterdiği coğrafyada yaşantısını sürdürürken, kendi dilinde yazdığı eserler, tarihi yapılar, dokumacılık, oymacılık, bıçakçılık gibi ustalık gerektiren zanaatler, örf ve adetleri gelenek görenekleri gibi milletin kültürle kimliğini oluşturan unsurları anlıyorum. Bu unsurlar milletin kültürünü oluşturduğu için gelecek kuşaklara aktarılırken her biri altın değerinde kültürel mirastır. Hepsi de yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması gereken hazine değeri taşır.

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski